Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
 • Zobrazit

Reklamační řád

obchodni podmínky


1.   OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

Tento reklamační řád doplňuje o naše Obchodní podmínky dostupné ZDE. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.hodinky-time.cz, jehož vlastníkem je společnost HEMIKL PARTNER TRIO s.r.o., se sídlem Čs. Armády 242, 73551 Bohumín 5.

Prodávající se zavazuje k vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se kupujícím nedohodne jinak. Uplatněním reklamace je myšlena chvíle, kdy prodávající obdržel reklamované zboží od kupujícího


2.   UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Tato kapitola doplňuje článek 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA obchodních podmínek.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
 • pokud použije kupující výrobek k jiným než určeným účelům
 • opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží
 • chybnou obsluhou v rozporu s manuálem či instrukcemi ke zboží (např. použití jiného adaptéru než dodaného s výrobkem)
 • neodborným nebo neoprávněným zásahem, tedy vzniku vady v důsledku nekvalifikované opravy, jakož i použitím či údržbou, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.
 • v případě mechanického poškození vinou kupujícího
 • poškozením způsobené nadměrným a nevhodným užíváním
 • zanedbáním péče o zboží, či poškození způsobené ”vyšší mocí”.
V případě výskytu vady odstranitelné má kupující právo na bezplatnou opravu, případně výměnu její součásti.  Pouze za situace, že by bezplatná oprava či výměna součásti nebyla vzhledem k povaze vady úměrná, může žádat výměnu věci.
 
V případě výskytu vady neodstranitelné, která nebrání řádnému užívání, může kupující požadovat výměnu věci, nebo přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva přísluší kupujícímu i v případě, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. (Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.)

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněná v záruční době.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (záruční servisy) dále v kapitole 4. Vyřízení reklamace.

Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí zboží vnějšími událostmi a které nezpůsobil prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
 
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
 
U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


3.   UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V případě reklamace v záruční době může kupjící kontaktovat prodávajícího na e-mail objednavky@hodinky-time.cz, nebo na telefonní lince 739 493 533 nebo reklamaci v rámci záručního servisu řešit v autorizovaném servisním středisku výrobce uvedeném v záručním listu - seznam autorizovaných servisních míst můžete nalést ZDE.

Kupující může uplatnit reklamaci u Prodávajícího zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady (PPL, poštou apod.). Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na náklady prodávajícího. 
Zásilka obsahující reklamované zboží musí obsahovat:
 • reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství)
 • reklamační protokol - ke stažení ve formátu WORD, nebo PDF
 • kopii nákupního doklad
 • platný záruční list
 • případně i kopie dalších dokladů týkající se dodání zboží
Zásilka by měla být označena nápisem “REKLAMACE” a zaslána na adresu provozovny HEMIKL PARTNER TRIO s.r.o., na jméno Jakub Klička, Dětmarovice 682, 735 71 Dětmarovice O přijetí reklamovaného zboží bude kupující informován emailem.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů, popisu vady z emailu a zběžné prohlídce reklamovaného zboží reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu na adresu uvedenou v reklamačním protokolu. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a bude mu účtován manipulační poplatek 250 Kč bez DPH a dalších 100 Kč bez DPH za zpětné doručení zboží dopravcem.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 ti dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty se kupující přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou (viz. 2. Uplatnění záruky), má tedy možnost mezi výměnou věci za novou, nebo přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy. Výběr náleží kupujícím.


4.   DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY A ZÁRUČNÍ LIST

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě. V případě, že zboží bylo zakoupeno se slevou, na základě známého nedostatku zboží (poškození, omezené funkčnosti), nemusí být záruční doba poskytnuta v plné výši - jedná-li se o bazarové zboží. 

Záruční doba začíná běžet dnem uvedeným na záručním listě, případně faktuře (daňovém dokladu). Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Záruční list představuje písemný závazek Prodávajícího, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční list musí obsahovat obchodní firmu prodávajícího, IČO, a sídlo firmy. V případě, že se záruka uplatňuje u autorizovaného servisu, může záruční list obsahovat pouze informace o výrobci a záruční list je nahrazen originálním certifikátem pravosti s datumem prodeje.


5.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný od 28.5.2009 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Aktualizováno 23.2.2014
 

KATEGORIE
Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!
Platební metody
Akční nabídka

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Copywriting © HEMIKL PARTNER TRIO s.r.o. | všechna práva vyhrazena

JavaScript musí být povolen