Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Obchodní podmínky

obchodni podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti
HEMIKL PARTNER TRIO s.r.o.
IČO: 28582071
DIČ: CZ28582071
 se sídlem Čs. Armády 242, 735 51 Bohumín 51.    ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti HEMIKL PARTNER TRIO s.r.o. se sídlem Čs. Armády 242, 735 51 Bohumín 5, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 28582071 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 33106 upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.hodinky-doplnky.cz


1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


1.3 Spotřebitel si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.hodinky-doplnky.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.


2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky není li stanoveno jinak.


2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující vícekrokový objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky je nutno zaškrtnou políčko "Souhlasím s obchodními podmínkami", které by si měl kupující ve vlastním zájmu přečíst. Objednávku pak odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.


2.5. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.hodinky-doplnky.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti kontaktujte kupující prodávajícího co nejdříve (emailem na objednavky@hodinky-time.cz nebo telefonicky (+420) 739 493 533) o vzniklém problému.


2.6. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.


2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).


2.8. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.


2.9. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.


2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.3.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti v během předem domluvené osobní schůzky v rámci Bohumína a okolí, Orlové a Ostravě
b) v hotovosti na dobírku doručení pomocí zásilkové služby a nebo v některém výdejním místě prodávajícího
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 228243658/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“)
d) bezhotovostně prostřednictvím platební brány PayU – zahrnuje platební systémy MojePlatba (Komerční banka), Platba24 (Česká spořitelna), GE money bank, FIO banka, mBank a Sperbank

Více informací v na stránce Možnosti platby


3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Více informací v na stránce Možnosti dopravy


3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.


3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (čísla objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Pokud byl zvolen některý z online způsobů platby (PayU) v potvrzovacím emailu objednávky zákazník nalezne internetový odkaz, který může použití k uskutečnění platby, pokud tak již neučinil během dokončení objednávky.


3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu - ktera ovšem neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad zasílá prodávající na písemné (emailem) či telefonické vyžádání kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Zrušení objednávky ze strany zákazníka4.   DOSTUPNOST, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Zboží, které máme skladem, expedujeme ihned další pracovní den po potvrzení objednávky. Zboží u kterých máme dodací lhůtu do jednoho týdne tuto lhůtu ve většině případů dodržíme bezproblémů a zboží v této lhůtě obdržíte, vyjímku tvoří pouze Vánoční svátky, kdy termíny v některých případech není možno dodržet vzhledem k vytíženosti našeho dodavatele. Zboží jež mají v dostupnosti více než dva týdny nezávisí pouze na nás a deklarovaná doba je zde orientační (pokud bysme ji nemohli nedodržet budeme Vás ihned telefonicky informovat).
Dodací doba ve dnech se vždy počítá jako dny pracovní, které uplynuly od vytvoření objednávky!


4.2. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


4.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.


4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


4.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.5.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu objednavky@hodinky-time.cz nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.


5.2. V případě odstoupení do smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. poštovné). Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.


5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


5.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba)
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.6.   ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo jakosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny
d) na odstoupení od smlouvy.


6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny HEMIKL PARTNER TRIO s.r.o., Dětmarovice 682, 735 71 Dětmarovice.


6.7. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.
Pro více informací o průběhu reklamace a záručním servisu přejděte na stránku Reklamační řád.7.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.


7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a bankovní účet (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.


7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.


7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.


7.7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


7.8 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.8.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


8.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


8.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dětmarovice 682, 735 71 Dětmarovice, adresa elektronické pošty objednavky@hodinky-time.cz, telefon (+420) 739 493 533.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.Obchodní podmínky ve formátu PDF ke stažení Zde

Formulář pro "Odstoupení od smlouvy" ke stažení ZdeKATEGORIE
Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!
Platební metody
Akční nabídka

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Copywriting © HEMIKL PARTNER TRIO s.r.o. | všechna práva vyhrazena

JavaScript musí být povolen